party-coloured nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

party-coloured nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm party-coloured giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của party-coloured.

Từ điển Anh Việt

  • party-coloured

    /'pɑ:ti,kʌləd/ (party-coloured) /'pɑ:ti,kʌləd/

    coloured) /'pɑ:ti,kʌləd/

    * tính từ

    lẫn màu, nhiều màu