party-liner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

party-liner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm party-liner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của party-liner.

Từ điển Anh Việt

  • party-liner

    /'pɑ:ti,lainə/

    * danh từ

    người tán thành đường lối của đảng