party line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

party line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm party line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của party line.

Từ điển Anh Việt

 • party line

  /'pɑ:tilain/

  * danh từ

  đường lối của đảng

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (như) party_wire

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • party line

  * kinh tế

  chính sách, đường lối của Đảng

  điện thoại chung đường dây

  điện thoại dùng chung đường dây

  đường dây chia

  tuyến (điện thoại) dùng chung

  * kỹ thuật

  nhánh rẽ

  điện tử & viễn thông:

  đường dây chung

  đường dây dùng chung

  xây dựng:

  giới hạn chung

  điện lạnh:

  tuyến rẽ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • party line

  the policy of a political group

  He won in a vote along party lines

  a telephone line serving two or more subscribers