party political nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

party political nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm party political giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của party political.

Từ điển Anh Việt

  • party political

    * tính từ

    (thuộc) chính đảng (một hoặc nhiều chính đảng)