party politics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

party politics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm party politics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của party politics.

Từ điển Anh Việt

  • party politics

    * danh từ

    hoạt động chính trị (được tiến hành bởi các đảng phái)