part delivery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

part delivery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm part delivery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của part delivery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • part delivery

    * kinh tế

    giao một phần