location theory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

location theory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm location theory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của location theory.

Từ điển Anh Việt

  • Location theory

    (Econ) Lý thuyết về vị trí.

    + Học thuyết phân tích những tác động quyết định đến vị trí của hoạt động kinh tế, giải thích và đoán trước hình thái vị trí của các đơn vị kinh tế.