location of the head office nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

location of the head office nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm location of the head office giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của location of the head office.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • location of the head office

    * kinh tế

    địa điểm trụ sở chính