location point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

location point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm location point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của location point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • location point

    * kỹ thuật

    điểm định vị

  • location point

    * kỹ thuật

    điểm định vị