locational interdependence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

locational interdependence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm locational interdependence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của locational interdependence.

Từ điển Anh Việt

  • Locational interdependence

    (Econ) Sự phụ thuộc lẫn nhau về vị trí.

    + Mối quan hệ tương hỗ giữa các hãng trong đó quyết định của một loại hãng về việc lựa chọn vị trí cho một nhà máy của nó bị tác động bởi những lựa chọn về vị trí của các đối thủ cạnh tranh.