locational integration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

locational integration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm locational integration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của locational integration.

Từ điển Anh Việt

  • Locational integration

    (Econ) Liên kết theo vị trí.

    + Một tập hợp những đầu mối quan hệ tồn tại giữa một số ngành vừa gần nhau về mặt vị trí địa lý vừa liên quan với nhau do sản phẩm của một số ngành là đầu vào của ngành khác.