location clause nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

location clause nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm location clause giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của location clause.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • location clause

    * kinh tế

    điều khoản về địa điểm