location in space nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

location in space nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm location in space giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của location in space.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • location in space

    * kỹ thuật

    vị trí trong không gian

  • location in space

    * kỹ thuật

    vị trí trong không gian