location of reinforcement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

location of reinforcement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm location of reinforcement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của location of reinforcement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • location of reinforcement

    * kỹ thuật

    sự bố trí cốt thép

  • location of reinforcement

    * kỹ thuật

    sự bố trí cốt thép