location plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

location plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm location plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của location plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • location plan

    * kỹ thuật

    bản đồ vị trí

  • location plan

    * kỹ thuật

    bản đồ vị trí