location of industry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

location of industry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm location of industry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của location of industry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • location of industry

  * kinh tế

  định địa điểm công nghiệp

  định vị công nghiệp

  sự chọn điểm công nghiệp

  vị trí công nghiệp