law of regularity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

law of regularity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm law of regularity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của law of regularity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • law of regularity

    * kinh tế

    luật thường tính