law of reciprocity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

law of reciprocity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm law of reciprocity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của law of reciprocity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • law of reciprocity

  * kỹ thuật

  luật hồi dưỡng

  luật nghịch

  luật phản liên

  luật thuận

  luật thuận nghịch

  điện lạnh:

  định luật tương hoán