law of probability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

law of probability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm law of probability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của law of probability.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • law of probability

    * kỹ thuật

    lý thuyết xác suất

    hóa học & vật liệu:

    định luật xác suất