law of periodicity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

law of periodicity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm law of periodicity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của law of periodicity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • law of periodicity

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    định luật tuần hoàn