law of isomorphism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

law of isomorphism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm law of isomorphism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của law of isomorphism.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • law of isomorphism

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    định luật đồng hình