law of commutation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

law of commutation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm law of commutation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của law of commutation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • law of commutation

    * kỹ thuật

    luật giao hoán