law of active mass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

law of active mass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm law of active mass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của law of active mass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • law of active mass

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    định luật khối lượng hoạt động