genus mitella nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus mitella nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus mitella giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus mitella.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus mitella

    Similar:

    mitella: genus of low slender herbs of North America and northeastern Asia having flowers with trifid or pinnatifid petals

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).