mitella nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mitella nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mitella giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mitella.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mitella

    genus of low slender herbs of North America and northeastern Asia having flowers with trifid or pinnatifid petals

    Synonyms: genus Mitella

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).