genus macrotyloma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

genus macrotyloma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm genus macrotyloma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của genus macrotyloma.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • genus macrotyloma

    Similar:

    macrotyloma: annual or perennial vines of Africa and India and Australia; plants often placed in genus Dolichos

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).