gas yield nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas yield nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas yield giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas yield.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gas yield

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hiệu suất khí

    sản lượng khí