gas work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas work.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gas work

    * kỹ thuật

    nhà máy khí