gas valve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas valve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas valve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas valve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gas valve

  * kỹ thuật

  van khí

  cơ khí & công trình:

  van khí đốt

  van nạp hỗn hợp