gas storage room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas storage room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas storage room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas storage room.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gas storage room

    * kinh tế

    phòng bảo quản sản phẩm trong không khí