gas seal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas seal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas seal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas seal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gas seal

  * kỹ thuật

  đệm kín khí

  mối hàn khí, mối bịt khí

  van khí

  điện lạnh:

  dăng kín khí

  doăng kín khí

  điện:

  vành chèn (khí)