gas sand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas sand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas sand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas sand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gas sand

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cát chứa khí