gas ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas ring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gas ring

    * kỹ thuật

    mỏ hàn xì

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gas ring

    gas burner consisting of a circular metal pipe with several small holes through which gas can escape to be burned