gas poker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas poker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas poker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas poker.

Từ điển Anh Việt

  • gas poker

    * danh từ

    ống kim loại rỗng nối với bình ga để nhóm lửa lò