gas motor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas motor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas motor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas motor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gas motor

  * kỹ thuật

  động cơ ga

  động cơ gasolin

  động cơ xăng

  cơ khí & công trình:

  động cơ (chạy) ga