gas heat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas heat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas heat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas heat.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gas heat

    heating system that burns natural gas

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).