gas fuel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas fuel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas fuel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas fuel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gas fuel

    * kỹ thuật

    khí đốt

    nhiên liệu khí