gas flow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas flow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas flow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas flow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gas flow

  * kỹ thuật

  dòng (chất) khí

  dòng khí

  luồng khí

  điện lạnh:

  dòng chất khí