gas flare nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas flare nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas flare giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas flare.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gas flare

    * kỹ thuật

    ngọn lửa đốt ga

    hóa học & vật liệu:

    đuốc khí