gas fired nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas fired nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas fired giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas fired.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gas fired

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    được đốt bằng khí