gas fire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas fire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas fire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas fire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gas fire

    * kỹ thuật

    lò ga

    xây dựng:

    đốt khí (máy móc)