gas discharge lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas discharge lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas discharge lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas discharge lamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gas discharge lamp

    * kỹ thuật

    đèn phóng điện khí

    ô tô:

    bóng đèn sáng nhờ sáng khí