gas amplification nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gas amplification nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gas amplification giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gas amplification.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gas amplification

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    giãn khí