do a job on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

do a job on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm do a job on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của do a job on.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • do a job on

    destroy completely or make ugly or useless

    The dog did a job on my pillow

    The seamstress did a job on my wedding gown

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).