des nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

des nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm des giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của des.

Từ điển Anh Việt

  • des

    * (viết tắt)

    Bộ Giáo dục và Khoa học Anh quốc (Department of Education and Science)

Từ điển Anh Anh - Wordnet