stilboestrol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stilboestrol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stilboestrol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stilboestrol.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stilboestrol

    * kỹ thuật

    y học:

    loạn hormôn sinh dục nữ tổng hợp

Từ điển Anh Anh - Wordnet