stilbesterol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stilbesterol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stilbesterol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stilbesterol.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stilbesterol

    Similar:

    diethylstilbesterol: synthetic nonsteroid with the properties of estrogen; formerly used to treat menstrual problems but was found to be associated with vaginal cancers in the daughters of women so treated during pregnancy

    Synonyms: DES

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).