deserter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deserter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deserter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deserter.

Từ điển Anh Việt

 • deserter

  /di'zə:tə/

  * danh từ

  người bỏ ra đi, kẻ bỏ trốn; kẻ đào ngũ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • deserter

  a disloyal person who betrays or deserts his cause or religion or political party or friend etc.

  Synonyms: apostate, renegade, turncoat, recreant, ratter

  a person who abandons their duty (as on a military post)

  Synonyms: defector