apostate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apostate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apostate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apostate.

Từ điển Anh Việt

 • apostate

  /ə'pɔstəsi/

  * danh từ

  người bỏ đạo, người bội giáo

  người bỏ đảng

  * tính từ

  bỏ đạo, bội giáo

  bỏ đảng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • apostate

  not faithful to religion or party or cause

  Similar:

  deserter: a disloyal person who betrays or deserts his cause or religion or political party or friend etc.

  Synonyms: renegade, turncoat, recreant, ratter