cod fat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cod fat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cod fat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cod fat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cod fat

    * kinh tế

    mỡ cá tuyết